Innen & Incasseren

De meeste mensen kennen het CJIB van onze grootste taak: de inning van verkeersboetes. Dat is slechts één van de vele taken die het CJIB op dit terrein uitvoert.

Wij innen en incasseren bijvoorbeeld ook schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden.

Maatschappelijk verantwoord innen

Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Uitdaging daarbij is enerzijds – in lijn met de roep uit de maatschappij - recht te doen aan de kwetsbare burger en anderzijds – conform de pijler onder het bestaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid - streng en rechtvaardig te blijven.

Het CJIB gebruikt bij de inning van boetes het zogenoemde Kwadrantenmodel als denkmodel. De visie van het CJIB op het inning- & incassotraject gaat uit van een persoonsgerichte inning- en incassostrategie. Deze strategie kent vier debiteurprofielen, ook wel ‘het Kwadrant’ genoemd. Dit kwadrant gaat uit van de aspecten: willen en kunnen. Een burger wil wel of niet betalen of een burger kan wel of niet betalen.

Afbeelding

Met Betalen in termijnen komt het CJIB tegemoet aan de lang gekoesterde wens een oplossing te realiseren voor mensen die hun verkeersboete wel willen, maar niet kunnen betalen.

Clustering Rijksincasso

Aanleiding van Clustering Rijksincasso is de opdracht die het Kabinet op 13 juli 2012 heeft gegeven tot het voorbereiden van de rijksbrede clustering van gerechtsdeurwaarderstrajecten bij het CJIB. Naast het komen tot een kostenbesparing, is het doel van dit project het maatschappelijk verantwoordelijk incasseren te bevorderen. De clustering houdt in dat de overheidsorganisaties hun gerechtsdeurwaarderstrajecten overdragen aan het CJIB. Om te voorkomen dat debiteuren met meerdere gerechtsdeurwaarders te maken krijgen, wijst het CJIB deze debiteuren zo veel mogelijk toe aan één gerechtsdeurwaarder. Deze gerechtsdeurwaarder krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor de incassering van verschillende uitstaande overheidsschulden bij de desbetreffende debiteur.

Dit is één van de bouwstenen om als (rijks)overheid een adequaat antwoord te formuleren op de incasso- en schuldenproblematiek in Nederland. Deze clustering levert op verschillende manieren een bijdrage aan de schuldenproblematiek:

  • persoonsgerichte aanpak door overzicht en inzicht in overheidsvorderingen (maatwerk waar nodig)
  • bijdrage aan één loketgedachte (transparantie)
  • afstemming binnen de overheid (geclusterde aanpak)
  • voorkomen onnodige schuldoploop