Privacy

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verwerkt persoonsgegevens om de wettelijke en publiekrechtelijke taken goed te kunnen uitvoeren. We leggen graag uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

Wat doet het CJIB met persoonsgegevens?

Eén van de wettelijke taken is de inning en incasso van verschillende boetes en maatregelen. Ook heeft het CJIB een coördinerende rol bij het informeren van de met de tenuitvoerlegging belaste ketenpartners over alle door hen ten uitvoer te leggen strafrechtelijke beslissingen.
Het CJIB verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CJIB heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de functionaris van de Gegevensbescherming van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Welke soorten persoonsgegevens zijn er?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon.
De persoonsgegevens die het CJIB verwerkt, zijn de zogenaamde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en zaaksgegevens. Voorbeelden van zaaksgegevens zijn het kenteken, het bankrekeningnummer en het burgerservicenummer (BSN). In voorkomende gevallen verwerkt het CJIB strafrechtelijke gegevens.

Hoe worden persoonsgegevens uitgewisseld?

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen, dat de gegevens worden gekoppeld met een bestand van een andere instantie. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een convenant. Hierbij neemt het CJIB de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Dit betekent onder andere, dat verdere verwerking van gegevens alleen is toegestaan binnen het vastgestelde doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.
Uitwisseling van gegevens vindt onder andere plaats met de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, de nationale ombudsman, reclassering, print-mailservice organisaties, gerechtsdeurwaarders, de belastingdienst, gemeenten, opsporingsinstanties, Schadefonds geweldsmisdrijven en de RDW.

Geeft het CJIB aan dat er persoonsgegevens verwerkt worden?

Het CJIB brengt een betrokkene veelal middels een beschikking op de hoogte van het feit dat er gegevens van hem worden verwerkt. Dit is de informatieplicht.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, zoals neergelegd in de richtsnoeren van het College bescherming persoonsgegevens (Stcrt. 2013, 5174) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Het CJIB bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals deze zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument CJIB (Staatscourant 16 december 2011, nr. 22764).

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren?

U kunt het CJIB op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik ervan.

  • Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens het CJIB van u heeft verwerkt.
  • Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Het recht op verzet is een verzoek tot beëindigen van de gegevensverwerking.

Uw verzoek kunt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, sturen naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
o.v.v. inzageverzoek Wbp
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven

Elke boete een andere letter

Op onze brieven staan vaak letters. U kunt hieronder zien hoe de boete heet.
Verkeersboete / Mulder
Premies voor uw zorgverzekering
Strafbeschikking
Boetevonnis
Schadevergoeding
Ontnemingsmaatregel
Europese boete
Kostenvergoeding Huurcommissie
Transactievoorstel
Boete van de RVO of openstaand bedrag bij de DUO
Voorbeeld beschikking verkeersboete
Sluiten

Dutch visitor

International visitors

This will take you to another section of our site with
information specifically for international visitors.
Sluiten