U bent hier:Home

Privacybeleid CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van zijn wettelijke en publiekrechtelijke taken.

Eén van de wettelijke taken is de inning en incasso van verschillende boeten en maatregelen. Ook heeft het CJIB een coördinerende rol bij het informeren van de met de tenuitvoerlegging belaste ketenpartners over alle door hen ten uitvoer te leggen strafrechtelijke beslissingen.
Het CJIB verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CJIB heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de Functionaris van de Gegevensbescherming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Soorten persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon.
De persoonsgegevens die het CJIB verwerkt, zijn de zogenaamde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en zaaksgegevens. Voorbeelden van zaaksgegevens zijn het kenteken, het bankrekeningnummer en het burgerservicenummer (BSN). In voorkomende gevallen verwerkt het CJIB strafrechtelijke gegevens.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen, dat de gegevens worden gekoppeld met een bestand van een andere instantie. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een convenant. Hierbij neemt het CJIB de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Dit betekent onder andere, dat verdere verwerking van gegevens alleen is toegestaan binnen het vastgestelde doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.
Uitwisseling van gegevens vindt onder andere plaats met de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, de nationale ombudsman, reclassering, print-mailservice organisaties, gerechtsdeurwaarders, de belastingdienst, gemeenten, opsporingsinstanties, Schadefonds geweldsmisdrijven en de RDW.

Informatieplicht

Het CJIB brengt een betrokkene veelal middels een beschikking op de hoogte van het feit dat er gegevens van hem worden verwerkt.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, zoals neergelegd in de richtsnoeren van het College bescherming persoonsgegevens (Stcrt. 2013, 5174) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst .

Bewaartermijn

Het CJIB bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals deze zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument CJIB (Staatscourant 16 december 2011, nr. 22764).

Inzagerecht

U kunt het CJIB op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik ervan.

  • Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens het CJIB van u heeft verwerkt.
  • Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Het recht op verzet is een verzoek tot beëindigen van de gegevensverwerking.

Uw verzoek kunt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, sturen naar:

Centraal Justitieel Incassobureau
o.v.v. inzageverzoek Wbp
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden