Naše postupy – pokuty za správne delikty

Ak žijete alebo pracujete v Holandsku a nemáte zdravotné poistenie, bude vám udelená pokuta. Nižšie si môžete prečítať postup pri vymáhaní tejto pokuty.

Čo sa stane, ak nemáte zdravotné poistenie?

Najskôr dostanete listy s výzvou na uzatvorenie zdravotného poistenia. Ak stále žijete alebo pracujete v Holandsku a nezatvoríte zdravotné poistenie, bude vám udelená pokuta.

Ak si ani potom neuzatvoríte nemocenské poistenie, dostane druhú pokutu. Ak si neuzatvoríte zdravotné poistenie ani po druhej pokute, holandský ústredný správny úrad (CAK) uzatvorí zdravotné poistenie za vás na obdobie dvanástich mesiacov. Vašou povinnosťou bude každý mesiac platiť poistné úradu CAK.

Čo sa stane, ak neuhrádzate poistné na zdravotné poistenie?

Ak máte holandského zamestnávateľa alebo dostávate dávky od niektorého holandského úradu, úrad CAK vyzve tento subjekt, aby uhradil vaše poistné. V tejto situácii zamestnávateľ alebo úrad poskytujúci dávky odpočíta poistné od vašej mzdy alebo mesačnej dávky. Ak tento postup nie je úspešný, úrad CAK nás požiada, aby sme zabezpečili platbu poistného z vašej strany.

Nižšie si môžete prečítať, ako pri tom postupujeme.

Krok 1:  Overíme si, či dostávate príspevok na zdravotnú starostlivosť

Ak dostávate príspevok na zdravotnú starostlivosť od holandskej daňovej a colnej správy, použijeme ho na úhradu časti vášho poistného. Znamená to, že váš príspevok na zdravotnú starostlivosť od daňovej a colnej správy bude poukázaný priamo nám namiesto vás. Dostanete poukážku na úhradu zvyšnej sumy, ktorú musíte uhradiť do šiestich týždňov.

Krok 2:  Každý mesiac vám zašleme list

Každý mesiac vám pošleme list s poukážkou na úhradu zvyšnej dlžnej sumy. Túto sumu musíte uhradiť do šiestich týždňov.

Krok 3:  Zašleme vám upomienku

Ak ste nezaplatili do šiestich týždňov, pošleme vám upomienku s výzvou na úhradu v čo najkratšom čase. Medzitým dostanete faktúru na úhradu platby za ďalší mesiac. Budeme musieť uhradiť aj túto faktúru.

Krok 4:  O vymoženie dlžnej sumy požiadame súdneho exekútora

Ak sumu neuhradíte včas alebo neuhradíte celú sumu, o vymoženie dlžnej sumy požiadame súdneho exekútora. Budete musieť uhradiť aj náklady súdneho exekútora.

Krok 5: Zašleme vám list s konečným zúčtovaním

Po dvanástich mesiacoch budete musieť hradiť poistné zdravotnej poisťovni. Úrad CAK vystaví konečné zúčtovanie so zostávajúcou dlžnou sumou. V tejto súvislosti dostanete list označený ako konečné zúčtovanie. Túto sumu môžete uhradiť naraz alebo v splátkach.

Po uhradení prvej splátky dostanete nový list s novou poukážkou na úhradu každej nasledujúcej splátky.

Ak sumu uhradíte neskoro alebo neuhradíte celú sumu, o vymoženie dlžnej sumy môžeme požiadať súdneho exekútora. V takom prípade budete musieť uhradiť aj náklady súdneho exekútora.

Sú vám tieto informácie jasné
Maximum 250 characters.
To top