Bijlage bij het vonnis - Verlofmogelijkheden tijdens detentie

Deze informatie helpt u als slachtoffer of nabestaande van een misdrijf om inzicht te krijgen in verlofmogelijkheden, die in het strafrecht worden toegepast. 

Verlofmogelijkheden voor een veroordeelde horen in ons strafrecht nu eenmaal bij een gevangenschap (detentie). Verlofmogelijkheden zijn ervoor bedoeld om de veroordeelde na een bepaalde periode geleidelijk terug te laten keren in onze samenleving (punten 1 - 3). Ook kunnen er tijdens de detentie gebeurtenissen zijn waarbij tijdelijke vrijheden aan de veroordeelde worden gegeven (punten 4 - 7). 
We zetten de verschillende soorten verloven hieronder voor u op een rij:

Re-integratieverlof

Re-integratieverloven spelen een belangrijke rol in het detentieverloop. Om meer vrijheden te krijgen moet een veroordeelde zich aantoonbaar inzetten om in aanmerking te komen om verantwoord terug te keren in onze samenleving. Hierbij worden ook veiligheidsrisico’s en belangen van slachtoffer en nabestaanden meegewogen.

1.    Kortdurend re-integratieverlof
Dit soort verlof begint en eindigt op één en dezelfde dag. Dit type verlof kan vaker worden verleend en is eventueel begeleid.

2.    Langdurend re-integratieverlof
Dit soort verlof heeft minimaal 1 overnachting, met een maximum van 3 nachten per maand. Hij/zij mag niet opgenomen verlofdagen meenemen naar een nieuwe maand. Ze kunnen niet meegenomen worden naar een nieuw jaar. Een veroordeelde kan maximaal 8 aaneengesloten nachten per maand met langdurend re-integratieverlof.

3.    Extramurale arbeid buiten de muren van een gevangenis of instelling
Een re-integratieverlof soort waarbij een veroordeelde in of op een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) een zesde deel van de straf (minimaal 4 weken – max. 12 maanden) werk kan uitvoeren. Dit werk gebeurt buiten de muren van een instelling (kliniek of gevangenis), maar kan ook direct bij of in de buurt van een instelling zitten.
Aan een BBA verlofmaatregel zitten diverse voorwaarden en regels vast. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het belang en behoefte van een slachtoffer of nabestaande(n). Als er sprake van deze verlofsoort is, zal een slachtoffer of nabestaande hier apart over worden geïnformeerd.

Overige verlofsoorten

Naast re-integratieverlof zijn er ook nog andere verloven. Dit kan een incidenteel verlof zijn, maar ook om een plaatsing naar een instelling of kliniek.

4.    Incidenteel verlof
Dit soort verlof kan worden gegeven in bijzondere situaties. Denk hierbij aan het overlijden van een familielid of geboorte van een kind van de dader. 
Het Informatiepunt Detentieverloop informeert slachtoffers of hun nabestaanden over dit soort – meestal begeleid - incidenteel verlof.

5.    Strafonderbreking
Officieel is dit geen soort verlof. Het gaat hier om het tijdelijk stoppen van de detentie. Er moeten dan omstandigheden in de persoonlijke levenssfeer van de veroordeelde zijn die dit mogelijk maken. Denk hierbij aan het moeten verzorgen van een ernstig ziek kind. Het bijwonen van een bevallig of een medisch aantoonbare reden. De duur van de strafonderbreking is maatwerk, maar kan nooit langer dan 3 maanden zijn. De periode van strafonderbreking wordt niet afgetrokken van de eigenlijke straf van veroordeelde.
Het Informatiepunt Detentieverloop informeert slachtoffers of hun nabestaanden over strafonderbreking.

6.    Plaatsing in een psychiatrische instelling
Als een normale gevangenschap niet mogelijk is omdat er specialistische zorg nodig is wordt de veroordeelde naar een psychiatrische instelling gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld als de veroordeelde een gebrekkige ontwikkeling laat zien of een ziekelijke stoornis heeft. Tijdens de behandeling kan een directeur van de instelling de veroordeelde een verlofmaatregel toestaan.
Het Informatiepunt Detentieverloop informeert slachtoffers of hun nabestaanden over de plaatsing in een psychiatrische instelling.

7.    Plaatsing in een forensische kliniek
Tijdens de laatste 12 maanden van een gevangenschap kan de veroordeelde naar een forensische verslavingskliniek worden verplaatst. Hier wordt de veroordeelde door specialisten behandeld voor zijn/haar verslaving (drank, drugs, etc.). Veelal heeft de veroordeelde in dit geval al een justitiële achtergrond. Tijdens de behandeling kan een directeur van de instelling de veroordeelde een verlofmaatregel toestaan.
Het Informatiepunt Detentieverloop informeert slachtoffers of nabestaanden over de plaatsing in een forensische verslavingskliniek.