Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Bijlage bij het vonnis - Verlofmogelijkheden tijdens jeugddetentie

Verlofmogelijkheden zijn ervoor bedoeld om de veroordeelde jeugdige geleidelijk terug te laten keren in onze samenleving. Bij de eventuele terugkeer in de maatschappij wordt rekening gehouden met het belang en behoefte van een slachtoffer of nabestaande(n). Om hen vroegtijdig inzicht te geven in toekomstige verlofmogelijkheden ontvangen zij deze informatie als bijlage bij het vonnis. 

Verloftraject via stappen

Afhankelijk van de straf, het soort inrichting en het gedrag van de veroordeelde, kan hij/zij na een bepaalde tijd in aanmerking komen voor verlof. Het verloftraject verloopt altijd stapsgewijs. Het start bij begeleid verlof naar uiteindelijk onbegeleid verlof. Op deze manier kan de jeugdige veroordeelde onder begeleiding geleidelijk werken aan een terugkeer in onze samenleving.

Stap 1: Begeleid verlof
Start van het verloftraject is altijd volledig begeleid verlof. Bij het goed en volgens de regels verlopen van begeleid verlof neemt de mate van begeleiding langzaam af;

Stap 2: Onbegeleid verlof
Als de begeleide verloven goed zijn verlopen, volgt de fase van onbegeleid verlof. Hierbij worden afspraken gemaakt waaraan de jeugdige veroordeelde zich moet houden. 
Tijdens de onbegeleide verloffase kan de jeugdige veroordeelde een opleiding of stage buiten de inrichting volgen.

Stap 3: Scholings- en trainingsprogramma (STP)
Tot slot kan de jeugdige veroordeelde in de laatste fase van de detentie deelnemen aan een zogenaamd scholings- en trainingsprogramma (STP). De jeugdige veroordeelde gaat dan buiten de inrichting wonen en volgt een dagprogramma. In deze periode staat de jeugdige onder begeleiding en toezicht van de (jeugd)reclassering. De inrichting stelt voorwaarden op, waar de jeugdige zich aan moet houden. Wanneer de jeugdige zich hier niet aan houdt, kan de directeur van de inrichting besluiten het programma stop te zetten en wordt de jeugdige teruggeplaatst in de jeugdinrichting.

Incidenteel verlof

Een jeugdige veroordeelde die (nog) geen verlofstatus heeft, kan in verband met een (onverwachte) belangrijke gebeurtenis incidenteel (eenmalig) verlof krijgen. Dit incidentele verlof kan bijvoorbeeld verleend worden vanwege een begrafenis, een ziekenhuisbezoek, een sollicitatiegesprek of een intake op school. Het incidentele verlof wordt over het algemeen altijd begeleid door personeel van de inrichting.

Wie informeert u?

De informatie over jeugddetentie gaat via het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Het IDV is een landelijk informatiepunt van het Openbaar Ministerie. Het IDV informeert u als slachtoffers of nabestaande(n) over het detentieverloop van de verdachte of veroordeelde jeugdige vanaf het moment dat de rechter het vonnis heeft uitgesproken. Ook als de zaak in hoger beroep gaat.

Let op:

Het IDV informeert u als de verdachte of veroordeelde tot aan de uitspraak:
-    in voorarrest heeft gezeten;
-    de rest van de straf 30 dagen of meer is;
-    het om een spreekrechtwaardig delict gaat. Dit is een delict waarbij het slachtoffer het recht heeft om te spreken tijdens de zitting.

Wanneer informeren wij u?

Het IDV informeert u over het eventuele eerste verlof en de einddatum van de detentie. Ook wordt u geïnformeerd bij een eventueel incidenteel verlof en op het moment dat de verdachte of veroordeelde verlofvrijheden krijgt.

Wij informeren u eenmalig, zodat u weet dat de verdachte of veroordeelde buiten de inrichting verblijft. Ook informeren wij u als de verdachte of veroordeelde zich niet aan de afspraken (onttrekking) van een verlof houdt. Mocht de verdachte of veroordeelde overlijden dan informeren wij u daarover ook. Het IDV krijgt deze informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag en bij een onttrekking van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), zodat het IDV u hierover vervolgens kan informeren.

Zijn uw gegevens actueel?

Om er voor te zorgen dat het IDV u op de hoogte kan houden, is het van belang dat uw adres actueel is bij het IDV. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw adreswijziging door te geven via IDV@om.nl of via 088 6991951.

Wilt u niet meer op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u dit altijd doorgeven aan het IDV. U wordt dan niet meer geïnformeerd.