CJIB en bewindvoerders geven maatschappelijk verantwoord innen een nieuwe dimensie

(21 maart 2017) - Op 21 maart ondertekenen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) een intentieverklaring, waarmee het convenant, zoals dat is overeengekomen met de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), ook van toepassing wordt voor leden van deze verenigingen.

In toenemende mate zien bewindvoerders dat hun cliënten in een problematische schuldensituatie verkeren of dreigen te komen. Dit leidt tot tal van maatschappelijke problemen zoals armoede, sociale uitsluiting en gezondheidsklachten.
Vanuit het oogpunt dat de overheid maatschappelijk en verantwoord vorderingen wil innen, is het CJIB met de verenigingen een overeenkomst aangegaan. Deze overeenkomst houdt in dat  bewindvoerders voor hun cliënten op grond van de Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP) een schuldenregeling kunnen aanvragen bij het CJIB. De schuldenregeling kan worden aangevraagd voor verkeersboetes en voor andere justitiële vorderingen zolang die niet binnen de looptijd van het minnelijke traject verjaren.
Een schadevergoedingsmaatregel is echter in zijn geheel uitgesloten van een minnelijk traject. Het CJIB int die tenslotte voor het slachtoffer.

Met deze intentieverklaring worden aan bewindvoerders dezelfde mogelijkheden geboden als aan NVVK-leden.

“De intentieverklaring is een duidelijke win-win situatie. Er wordt voorkomen dat mensen in een schuldensituatie verder in de problemen raken en omgekeerd worden voor de overheid dure saneringstrajecten tegengegaan”, aldus Willem Zandbergen (hoofd Strategie en Beleid CJIB).