Persoonsgericht handelen met oog voor de menselijke maat

24 mei 2023, 12:42 uur — Het werk van het CJIB raakt mensen. Daarom is het belangrijk dat de dilemma’s die het CJIB ervaart en signalen en knelpunten inzichtelijk worden gemaakt en gedeeld met de politiek.

Op dinsdag 23 mei 2023 is de ‘Stand van de uitvoering 2022’ gedeeld met de Tweede Kamer. In deze Stand van 2022 focust het CJIB op twee thema’s: het als overheid invulling geven aan een persoonsgerichte uitvoering waarin de mens centraal staat en een deskundige en betrouwbare uitvoering.

Breed scala aan werkzaamheden
Albert Hazelhoff, algemeen directeur CJIB, ziet de Stand van de Uitvoering als belangrijk instrument om aan te geven waar het CJIB knelpunten en ook oplossingen ziet.

“Het is van belang dat we Kamerleden daarover kunnen informeren en de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan. Het CJIB heeft een breed scala aan werkzaamheden onder meer op het gebied van inning en incasseren voor diverse overheidspartners, ten uitvoerlegging van straffen en ook het informeren van slachtoffers. Deze werkzaamheden vragen continu om een goede dienstverlening waar mensen op mogen vertrouwen.”

Meer en proactieve dienstverlening
Het CJIB neemt daarnaast actief deel en is mede trekker van het samenwerkingsverband CRI (Clustering Rijksincasso). In dit verband werkt het CJIB aan het leveren van een merkbare bijdrage aan het terugdringen van de schuldenproblematiek.

Albert Hazelhoff: "We letten daarbij actief op een noodzakelijke balans tussen betalen van boetes of heffingen en draagkracht van mensen. Daarin staan ruime mogelijkheden van maatwerk voorop, maar ook het zorgen dat op een centrale manier gegevens gedeeld kunnen worden, zodat iemand direct geholpen kan worden en niet telkens opnieuw bij verschillende instanties moet aankloppen. Een goed voorbeeld vind ik de Rijksbetalingsregeling die we in dit verband aanbieden. Toch willen we meer en proactieve dienstverlening. Zeker voor mensen met schulden. Daarom is het goed om aan te geven waar het knelt en waar we oplossingen zien“.

Het document van de Stand van de Uitvoering vindt u op onze pagina ‘Feiten en Cijfers 2022’.

Meer weten over de eerste proeve van de Stand van de uitvoering uit 2021? Deze vindt u op de pagina ‘Feiten en Cijfers 2021’.