Digitaal loket Tot dinsdag 21 mei werken wij aan ons Digitaal Loket. U ziet daardoor mogelijk uw gegevens niet of het duurt lang voor deze getoond worden. Onze excuses voor het ongemak!
Betalingsregeling Wilt u een betalingsregeling afspreken? Of wilt u informatie over de regeling die u hebt afgesproken? Log dan in met uw DigiD

Onze kerntaken

Kerntaak 1: Persoonsgericht Innen & Incasseren

Het CJIB verzorgt de inning en incasso (tenuitvoerlegging) van boetes, andere geldelijke sancties, maatregelen en diverse andere overheidsvorderingen.
Effectief innen en incasseren vraagt in toenemende mate om een persoonsgerichte benadering. Met oog voor het karakter van de vordering en respect voor het bestaans- minimum. Standaard waar kan en maatwerk waar nodig. Het CJIB beschikt ruimschoots over de expertise en competenties om hieraan optimaal invulling te geven. Het heeft bovendien de unieke uitgangspositie dat het voor diverse overheidsorganisaties de inning en incasso verzorgt. Het CJIB wil zijn positie ten volle benutten om regie te voeren in het speelveld van overheidsvorderingen, zodat onnodige toename van schulden voorkomen kan worden. Hiermee wil het CJIB meehelpen om de schuldenproblematiek in Nederland terug te dringen.
Voor het CJIB staat inning en incasso nooit op zichzelf. Het CJIB wil nadrukkelijker een bijdrage leveren aan de (beleids)doelen die de Rijksoverheid nastreeft met het opleggen van specifieke overheidsvorderingen en de gedragsveranderingen die daarmee worden beoogd. Hierbij staan persoonsgericht handelen, proactieve dienstverlening en maatwerk bij de schuldenaanpak centraal.

Kerntaak 2: Regisseren en verbinden in de executieketen

Op 1 januari 2020 is de wet USB in werking getreden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen is overgegaan van het OM naar de minister voor Rechtsbescherming. Het CJIB voert namens de minister de regie in de executieketen. 
De tenuitvoerlegging van straffen moet recht doen aan de veiligheid van de samenleving, de positie van slachtoffers en het vertrouwen in de rechtsstaat.
Iemand die veroordeeld is, moet zijn straf daadwerkelijk ondergaan. Dit vraagt om een snelle, zekere en persoonsgerichte tenuitvoerlegging. Partners binnen en buiten de strafrechtketen moeten daarover goed worden geïnformeerd. Daarvoor is regie nodig op de executieketen en een sterke samenwerking binnen de keten.
Het CJIB heeft de regie op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen. Omdat alle informatie over strafrechtelijke beslissingen bij het CJIB samenkomt, krijgt de keten meer zicht en grip op de dagelijkse uitvoering. Ook wordt de informatie rondom een veroordeelde completer waardoor beslissingen beter en sneller kunnen worden genomen. Deze dagelijkse regie op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen ligt bij het CJIB.

Onze kerncompetentie: IT, digitalisering, data en innovatie

IT is de ruggengraat en de drijvende kracht achter de door- ontwikkeling en zichtbare vernieuwing van de kerntaken en -processen van het CJIB. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het burgerportaal, het ketenportaal en de digitalisering van betalingsregelingen.
Het CJIB heeft een solide basis gelegd als het gaat om de IT-voortbrengingsorganisatie en de digitalisering van de primaire processen. Het CJIB heeft daarbij gekozen voor een evenwichtige aanpak waarin zowel ruimte is voor implementatie van nieuwe wetgeving en externe verplichtingen, innovatie, interne vernieuwing en beheer en onderhoud door middel van ‘life cycle management’. De sturing op IT-voortbrenging en op het beschikbare verandervermogen vindt zorgvuldig, transparant en gericht plaats via een professioneel portfoliomanagement, waarbij in heldere veranderlijnen snel, wendbaar en waarde gedreven wordt gewerkt in het kader van digitale transformatie. Het CJIB realiseert daarmee op een slimme wijze waarde met IT en data voor de juiste onderwerpen en met de beste mensen.

Het CJIB beschikt over goede kennis, competenties en de juiste mindset om veranderingen (met IT en data) tot een succes te maken. IT verbindt de interne organisatie van het CJIB bovendien met de keten. Waar het CJIB al een positie heeft, kan het zijn IT-aanbod mogelijk uitbouwen. Het CJIB levert vooral vanuit de waarde voor de keten haar kennis en competenties. Zo kunnen justitiële partners de kennis en expertise op het gebied van executie en IT & data op den duur in samenhang benutten om hun dienstverlening te vergroten en te verbeteren.

Om uitvoering te geven aan de Koers zijn IT, data en informatie voor het CJIB en de keten van doorslaggevend belang. Het CJIB beschikt over een schat aan uitvoeringsgegevens en is overtuigd van de toegevoegde waarde van data. Doorontwikkeling vindt plaats in de richting van een datagedreven organisatie met kennis- en expertisecentra. Daarbij gaat het CJIB proactief en slim gebruik maken van beschikbare data om de informatiepositie te versterken, dienstverlening te verbeteren en maximale toegevoegde waarde voor mensen, keten en maatschappij te realiseren.