Stand van de Uitvoering 2023

Om de dienstverlening zo goed mogelijk te blijven realiseren, deelt het CJIB jaarlijks een Stand van de Uitvoering met de Tweede Kamer. Hierin signaleert de organisatie waar het knelt als het gaat om wetgeving en de uitvoering daarvan. Ook staat hierin wat volgens het CJIB nodig is om tot een oplossing te komen. Onderstaand leest u een samenvatting van de knelpunten en oplossingen uit de Stand van de Uitvoering 2023. De volledige Stand van de Uitvoering 2023 kunt u downloaden via de link rechts op deze pagina.  

Dienstverlening en rechtshandhaving met oog voor het individu

Afbeelding
SignaalWat is nodig?
Verhogingen bij boetes die rechtstreeks uit de wet voortvloeien kunnen soms onredelijke gevolgen hebben voor mensen.Om voortzetting van inning van verhogingen te kunnen beëindigen, wil het CJIB gebruik maken van discretionaire ruimte dan wel een grondslag hiervoor in de wet. 
In geval van hardvochtige situaties de tenuitvoerlegging van strafbeschikking kunnen staken.Om mensen in hardvochtige situaties te kunnen helpen, wil het CJIB: 
- bij geldboetes uit strafbeschikkingen de tenuitvoerlegging in lijn met hardheidsclausule bij vonnissen kunnen staken en
- kijken naar verbreding van de invulling van de hardheidsclausule en het grensbedrag voor toepassing hiervan. 
Mogelijkheid vervangende taakstraf voor mensen die hun geldboete niet kunnen betalen (in plaats van vervangende hechtenis).In het traject 'Straffen op maat' wordt bekeken of een vervangende taakstraf als extra sanctiemogelijkheid voor de rechter of ten tijde van de tenuitvoerlegging een mogelijkheid kan zijn. Dit vraagt een wetswijziging. Op dit moment wordt dit verder uitgewerkt. 

Samenwerken voor maatschappij vraagt gegevensdeling

Afbeelding
SignaalWat is nodig?
Veel mensen die een betaalachterstand hebben bij het CJIB hebben ook een betaalachterstand bij andere uitvoeringsorganisaties, maar het is nu niet (altijd) mogelijk gegevens uit te wisselen ten behoeve van gezamenlijke dienstverlening.Het CJIB wil passende dienstverlening aanbieden, waaronder betalingsregelingen, en daarom:
•    verkennen van mogelijkheden voor gegevensdeling voor mensen met betalingsachterstanden bij meerdere uitvoeringsorganisaties;
•    waar nodig op een later moment relevante wetgeving voorleggen aan de Kamer.
Slechts 10% van de groep mensen met betaalachterstanden bij meerdere organisaties is in beeld bij Schuldhulpverlening. We weten dat het om veel mensen gaat, maar we weten niet wie het zijn.Het CJIB wil deze mensen kunnen helpen. Daarvoor moeten we hen kunnen identificeren, zodat we een vroegsignaal kunnen uitwisselen met gemeenten en bijdragen aan versnelde en vereenvoudigde hulp bij schuldenproblematiek. Dit vraagt om een overkoepelende aanpak om te werken aan een wettelijke grondslag voor onderlinge gegevensuitwisseling met Schuldhulpverlening.
Soms is informatie nodig uit het zorgdomein om tot een passende tenuitvoerlegging van straffen te komen, die rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden.Het CJIB wil tot de tenuitvoerlegging van straffen kunnen komen, passend bij de situatie van het individu en daarom een verkenning doen om zicht te krijgen welke wetten aanpassing behoeven. Dit vraagt om regie: via de beleidsverkenning Zorg-Straf die op de voorraadagenda JenV staat, zal dit verder inzichtelijk worden gemaakt.
 

Veilige, betrouwbare en deskundige uitvoering

Afbeelding
SignaalWat is nodig?
We zien dat agressie en dreiging naar onze medewerkers toeneemt. Als werkgever doen wij indien nodig aangifte. Als betrouwbare organisatie hebben we de middelen nodig om maatregelen te treffen en stellen we hoge eisen aan de veiligheid. 
 
Complexe regelgeving en kaders en sterk veranderende omgeving op het gebied van technologie/data en AI in het bijzonder.Om ons als uitvoeringsinstantie van de Rijksoverheid te kunnen blijven verhouden met technologische ontwikkelingen ziet het CJIB een oplossing in uniformering en vereenvoudiging van de kaders en regelgeving op het gebied van technologie en data. Daardoor meer richtinggevend en helpend voor uitvoeringsorganisaties. 
 
De invulling van vacatures loopt minder snel dan gewenst.Om onze deskundigheid te kunnen blijven garanderen wil het CJIB:
•    arbeidsvoorwaarden kunnen bieden die marktconform zijn en
•    flexibiliteit in regels en procedures rond het inzetten van externe capaciteit.

"Voor een effectieve rechtshandhaving met oog voor het individu moeten we onze dienstverlening zo vormgeven dat die past bij de situatie van mensen. 
Het is daarbij van belang om het gesprek over productiviteit in dit licht te beschouwen, dus niet alleen kwantitatief maar juist ook kwalitatief te kijken naar de output van uitvoeringsorganisaties. Hiermee komt de focus te liggen waar hij hoort: op de bijdrage die aan de samenleving wordt geleverd met de inspanning die we leveren."

Albert Hazelhoff 
Algemeen Directeur CJIB