Godtar du inte förvaltningsrättens beslut?

Har du överklagat ett trafikbötesärende till förvaltningsrätten men godtar inte rättens beslut? I så fall kan du ibland överklaga ytterligare en gång.

När kan du överklaga förvaltningsrättens beslut?

 • Om det totala trafikbötesbeloppet övertiger 70 euro. Detta är exklusive expeditionskostnader;

 eller

 • Om förvaltningsrätten har bedömt att ditt överklagande är ogrundat.

Är du ägare till fordonet? Eller är du inte ägare, men ditt namn står i brevet? I så fall kan du lämna in ett överklagande.
Är du föraren, men fordonet är inte ditt? I så fall kan du överklaga med hjälp av ett fullmaktsformulär.

Om du under tiden har fått ett ”betalningsföreläggande efter beslut av förvaltningsrätten” från Centrala bötesindrivningsbyrån (CJIB) har du inte längre möjlighet att överklaga.

Så här överklagar du förvaltningsrättens beslut

Du kan överklaga genom att sända ett brev till kammarrätten i Leeuwarden. Du måste göra detta inom sex veckor från vårt brevs datum

 • Lämna följande uppgifter i brevet: 
  - ditt namn, adress, bostadsadress, födelsedatum och födelseort;
  - varför du inte godtar beslutet;
  - ditt IBAN (det vill säga ditt bankkontonummer);
  - det datum då du skriver brevet;
  - din underskrift.
   
 • Sänd brevet tillsammans med en kopia av beslutet till den förvaltningsrätt som har beslutat i ditt mål.

Vad händer härnäst?

Kammarrätten kallar dig till ett förhör, som äger rum i Leeuwarden. Vid förhöret blir du ombedd att redogöra för dina skäl för att inte godta trafikböterna. Kammarrätten fattar oftast sitt beslut under förhöret. Du får också beslutet per post.
Om du inte kan eller vill infinna dig till förhöret kommer kammarrätten att fatta sitt beslut på grundval av handlingarna. Du får beslutet per post.

Återbetalning?

Om du ska få böterna återbetalade beror på  kammarrättens beslut.
Om förvaltningsrätten ogillar ditt överklagande får du inte tillbaka det belopp som du har betalat.
Om förvaltningsrätten beslutar att undanröja bötesbeslutet eller att minska bötesbeloppet får du en (partiell) återbetalning.
I båda fallen får du ett separat skriftligt meddelande från Centrala bötesindrivningsbyrån (CJIB).

 

Bijlagen

Tycker du att denna information är tydlig?
Maximum 250 characters.
To top