Verhoging administratiekosten financiële straffen (rijksoverheid.nl)

(Den Haag - 15 september 2015) - Met ingang van 1 januari 2016 worden de administratiekosten voor verwerking en inning van financiële straffen verhoogd van 7 euro naar 9 euro.

Het gaat om verschillende straffen, zoals administratiefrechtelijke verkeersboetes en sancties die een strafrechtelijke grondslag hebben. Boetes met een strafrechtelijke grondslag zijn bijvoorbeeld de boetevonnissen die een rechter oplegt of een strafbeschikking die het OM en de politie uitvaardigen.

Dit blijkt uit de begroting 2016 die minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag presenteren. Uitgangspunt bij de heffing op de boete is dat de overtreder opdraait voor de kosten. Het huidige tarief van 7 euro is sinds 1 oktober 2012 van toepassing en is sindsdien niet gewijzigd, terwijl wel de kosten zijn gestegen.

De stijging van de kosten in de afgelopen jaren komt onder meer door investeringen van het ministerie in ICT en in de uitvoeringsketen, inflatie en doordat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) meer maatwerk levert met bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden van gespreide betalingen en een persoonsgerichte aanpak bij betalingsproblemen. Verder zijn administratieve taken van de politie in de verwerking van boetes overgeheveld naar het CJIB, zodat er meer blauw ingezet kan worden in de handhaving en voor noodhulp.

Het bedrag van 9 euro administratiekosten is als volgt opgebouwd:

PostBedrag
Personeelskosten€ 5,52
Apparaatskosten€ 2,53
Gerechtskosten€ 0,59
Rente en afschrijving€ 0,36
Totaal€ 9,00

Verantwoordelijk: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bron: rijksoverheid.archiefweb.eu