Co to jest CJIB?

Centralne Biuro Poboru Należności Sądowych (CJIB: Centraal Justitieel Incassobureau) podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego w Holandii.

CJIB jest odpowiedzialne za pobór różnych należności, takich jak mandaty za wykroczenia drogowe i grzywny. Biuro to pełni również kluczową rolę w zakresie egzekwowania decyzji związanych ze sprawami kryminalnymi, takimi jak orzeczenia i decyzje sądowe wydane przez prokuratorów publicznych Prokuratury Krajowej. 

W przypadku Państw Członkowskich UE są one zobowiązane do współpracy w zakresie poboru należności. Każde Państwo Członkowskie ma organizację stanowiącą organ centralny wyznaczony do tego celu. W Holandii organizacją tą jest CJIB. Organy centralne poszczególnych Państw Członkowskich UE współpracują ze sobą, udostępniając sobie informacje dotyczące decyzji związanych ze sprawami karnymi i grzywnami.


Przykład:
Obywatel Francji znajduje się obecnie na terenie Holandii w celach biznesowych. Przekroczył on dozwoloną prędkość, kierując własnym pojazdem na autostradzie holenderskiej, na dowód czego istnieje zdjęcie zrobione przez fotoradar. W oparciu o mające zastosowanie ogólnowspólnotowe umowy UE CJIB otrzymało od władz Francji adres francuskiego biznesmena. Obywatel ten otrzymał zawiadomienie o nałożeniu mandatu za wykroczenie drogowe przesłane na adres pocztowy we Francji, wydane we Francji.

Taka sama procedura będzie miała zastosowanie w sytuacji odwrotnej. Na obywatela Holandii popełniającego wykroczenie drogowe na terenie Chorwacji zostanie nałożony mandat, który zostanie wysłany z Chorwacji na adres domowy w Holandii.