Telefonisch Innen (Wet Wahv)

Welke taak wordt er uitgevoerd?

Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat, is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Het CJIB wil mensen zo goed mogelijk ondersteunen bij het voldoen aan betalingsverplichtingen en een onnodige toename van schulden bij burgers voorkomen. Daarom heeft het CJIB de afgelopen jaren geïnvesteerd in het persoonsgericht benaderen van schuldenaren en het mogelijk maken van het treffen van betalingsregelingen voor mensen die niet (direct) kunnen betalen. Hiervoor heeft het CJIB aanvullende diensten en mogelijkheden ontwikkeld.

Het algoritme Telefonisch innen (Wet Wahv)’ ondersteunt één van deze ontwikkelde diensten. Als een persoon een tweede aanmaning ontvangt voor een verkeersboete (administratieve sanctie wet Wahv) en deze niet (volledig) betaalt, kan hij of zij worden gebeld door een medewerker van het CJIB. Zo ontstaat direct en persoonlijk contact en wordt er samen gekeken naar een passende oplossing. Hiermee wil het CJIB voorkomen dat de verkeersovertreder wordt geconfronteerd met een deurwaarder.

Door proactief telefonisch contact op te nemen met mensen die vorderingen open hebben staan (verkeersovertreders), kan het CJIB achterhalen waarom niet (volledig) betaald is. In dit gesprek kan de medewerker van het CJIB eventuele zorgen over extra kosten en spanningen door de inzet van een deurwaarder wegnemen door een directe betaling te laten plaatsvinden, een betalingsafspraak te maken of de persoon in contact te brengen met schuldhulpverlening.

Tevens worden hiermee extra maatschappelijke kosten door het inzetten van kostbare incassomiddelen zoals een deurwaarder voorkomen.

Waarom wordt hierbij een algoritme gebruikt?

Het CJIB wil vooral persoonlijk contact met personen voor wie de kans groot is dat een persoonlijk gesprek via de telefoon het geschikte middel is voor een betaling of tot het komen van een betaalafspraak. Zo worden grotere problemen voorkomen. Wie in deze situatie het best kan worden gebeld, wordt bepaald door een algoritme.

Hoe werkt het algoritme?

Het algoritme voorspelt voor welke persoon de kans groter is dat een persoonlijk gesprek via de telefoon het geschikte middel is voor een betaling of tot het komen van een betaalafspraak. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde beslisboom. Een beslisboom werkt door vragen te stellen die met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Deze vragen gaan alleen over de verkeersboetes van een persoon.

Worden er gegevens over mij gebruikt door het algoritme?

Bij het ontwikkelen en toepassen van het algoritme maakt het CJIB gebruik van datasets. Deze datasets bestaan alleen uit gegevens van het CJIB over de verkeersboetes van een persoon. Zoals het openstaand bedrag, de feitgroep waartoe het overtreden feit behoort en de Wahv betaalhistorie van het afgelopen jaar.

Voor het bellen van deze groep mensen wordt gebruik gemaakt van telefoonnummers die bij het CJIB bekend zijn. Door een contract met leverancier Experian beschikt het CJIB over meer telefoonnummers en kan het CJIB meer mensen bellen die vallen in de doelgroep.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat het algoritme zorgvuldig wordt ontwikkeld en gebruikt?

Het CJIB heeft toetsen uitgevoerd om te bepalen wat mogelijke risico’s zijn voor burgers, bedrijven en groepen. Daarna heeft het CJIB passende maatregelen genomen om deze risico’s te voorkomen of te minimaliseren.

  • Voor dit algoritme is bewust gekozen voor een beslisboom. Hierdoor is het algoritme makkelijk uitlegbaar en transparant.
  • Bij het verzamelen van de data en het maken van het algoritme wordt gekeken naar de kwaliteit, eerlijkheid en veiligheid van de data en het algoritme.
  • Het algoritme selecteert (in mindere mate) ook mensen voor wie wordt ingeschat dat de kans niet groter is dat telefonisch contact het geschikte middel is voor een betaling of tot het komen van een betaalafspraak.
  • Het algoritme wordt voortdurend door medewerkers van het CJIB gemonitord op de werking. Daarbij worden verschillende punten gecontroleerd, zoals de kwaliteit, eerlijkheid en veiligheid van de data, het algoritme en het behaalde resultaat. Als de data, het algoritme of het behaalde resultaat verandert van gedrag kijken CJIB-medewerkers naar de oorzaak daarvan. Daarna wordt gekeken wat een geschikte oplossing is en welke actie moet worden genomen.

In hoeverre is er sprake van menselijke tussenkomt?

Het algoritme geeft aan welke mensen met een openstaande boete, het CJIB het best kan bellen. Voordat een medewerker gaat bellen, vindt er een persoonsgerichte beoordeling plaats. Dit houdt in dat er gekeken wordt of er bijvoorbeeld recent contact is geweest. 

Als er een reden is om die persoon niet te bellen, kan de medewerker zelf besluiten om dat niet te doen. Zo zorgt het CJIB voor een betekenisvolle menselijke tussenkomst.

Door welke organisaties wordt het algoritme gebruikt?

Dit algoritme is ontwikkeld door en voor het CJIB en wordt enkel toegepast voor het voorkomen van de inzet van een deurwaarder met betrekking tot de Wet Wahv.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over het algoritme?

Hebt u naar aanleiding van het algoritme ‘Telefonisch innen (Wet WAHV)’ vragen of opmerkingen? Dan kunt u gebruik maken van dit webformulier.

Houdt u er rekening mee dat de reactietijd maximaal 10 werkdagen in beslag neemt.