Privacy statement

Bij het CJIB verwerken we persoonsgegevens om ons werk goed te kunnen doen. Wij vinden het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. En we willen graag dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend dat we ons houden aan alle regels die daarover door de overheid zijn opgesteld.

In dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we bij het CJIB verwerken en waarom we dat doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste mensen kennen ons van de verkeersboete die ze aan ons moeten betalen. Maar het CJIB heeft veel meer taken dan het innen van verkeersboetes. We innen andere soorten boetes, maar mensen krijgen ook met ons te maken als ze een gevangenisstraf of een taakstraf krijgen.

Welke persoonsgegevens we van u verwerken, hangt af van de taak die we moeten uitvoeren. Op de pagina Welke persoonsgegevens verwerken wij? staat welke persoonsgegevens wij per taak verwerken.

Bij al onze taken is het heel belangrijk dat we contact hebben met de juiste personen. Een Burgerservicenummer (bsn) is een persoonsgegeven dat ervoor zorgt dat wij zeker weten dat we de juiste persoon in beeld hebben. Daarom mogen we uw bsn bij de uitvoering van elke taak verwerken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De overheid heeft regels opgesteld over hoe bedrijven en organisaties persoonsgegevens moeten beveiligen. Die regels staan onder andere in de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens, Staatscourant 2013, nr. 5174) en in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, werken we veel samen met onze ketenpartners. Daarbij is het soms nodig om uw persoonsgegevens uit te wisselen.
Onze ketenpartners zijn bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de RDW, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Reclassering.
We wisselen ook persoonsgegevens uit met onze ketenpartners als zij die nodig hebben om hun taken goed uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In de regels van de overheid en in het Basisselectiedocument CJIB staat welke bewaartermijnen gelden. Meer informatie hierover staat in de Staatscourant van 16 december 2011, nr. 22764.

Geautomatiseerd beslissen - wat is dat en wat betekent het voor u?

In bepaalde gevallen wordt een besluit, waarbij persoonsgegevens worden gebruikt, automatisch genomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een verkeersovertreding heeft begaan.

Het automatische besluit wordt genomen op basis van de regels die in de betreffende wet worden genoemd. Er is voor het CJIB vrijwel geen ruimte om van die regels af te wijken, omdat in de betreffende wet duidelijk is opgeschreven wat die regels zijn en ook wat de gevolgen zijn als deze regels worden overtreden. Hierdoor zijn de gevolgen van deze geautomatiseerde beslissing voor u ook niet anders dan wanneer deze beslissing wel door een medewerker zou zijn genomen.

Het CJIB verwerkt jaarlijks (onder andere) miljoenen verkeersboetes, dus niet elke handeling kan door een medewerker worden gedaan. Het voordeel van deze automatisering is, dat er geen menselijke fouten meer kunnen worden gemaakt. Bovendien hoeven uw gegevens in dit geval ook niet door medewerkers te worden bekeken.

U kunt zowel tegen een geautomatiseerd besluit als tegen een besluit genomen door een medewerker bezwaar maken. Als dit het geval is, staat in het besluit altijd aangegeven dat u er bezwaar tegen kunt maken.

Hoe komt het CJIB aan uw telefoonnummer?

Het CJIB kan telefonisch contact met u opnemen. Dit doen wij bijvoorbeeld om met u te bespreken hoe u extra kosten kunt voorkomen door een nog openstaande boete te betalen. Hiervoor hebben we uw telefoonnummer nodig. Omdat het CJIB zelf geen telefoonnummers heeft, koopt het deze van een bedrijf.

Welke persoonsgegevens verwerken wij online?

Tegenwoordig kunt u online op verschillende manieren contact met ons leggen. U kunt bijvoorbeeld inloggen in ons Digitaal Loket, een webformulier invullen op de website of een vraag stellen aan ons webcareteam op Twitter of Facebook. Tijdens dit contact deelt u misschien ook persoonsgegevens. U kunt er dan van op aan, dat wij alleen gegevens uit uw bericht gebruiken die wij nodig hebben om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen.

Wees altijd voorzichtig met het delen van uw persoonsgegevens in social media als Facebook of Twitter.
Wilt u een vraag stellen aan ons webcareteam? Doe dat dan liefst via een privébericht. Zo voorkomt u dat anderen uw gegevens kunnen zien.

Gebruikt het CJIB cookies om persoonsgegevens te verzamelen?

Dit staat in de tekst Cookies op onze website.

Hebt u vragen?

Hebt u een algemene vraag over hoe het CJIB omgaat met persoonsgegevens? Dan kunt u ons bellen of contact opnemen via Twitter of Facebook.

Wilt u weten welke specifieke persoonsgegevens we van u verwerken? Dan moet u een inzageverzoek indienen.

Vindt u deze informatie duidelijk?
Uw reactie mag maximaal 250 karakters tellen.
Naar boven