U bent hier:Home Onderwerpen  Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst.

Het CJIB verzorgt de inning en incasso van bestuurlijke boetes en opgelegde dwangsommen van een aantal overheidsdiensten, te weten
- Zorginstituut Nederland
- Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
- Inspectie SZW
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Agentschap Telecom
- Inspectie Leefomgeving en Transport
- Dienst Uitvoering Onderwijs
- Inspectie Gezondheidszorg
- Dienst Justis
- College Bescherming Persoonsgegevens
- Bureau Financieel Toezicht
- Autoriteit Consument & Markt

Het belangrijkste verschil tussen een bestuurlijke boete en een dwangsom, is dat een boete een straffend karakter heeft en direct moet worden betaald en dat een dwangsom vooral als doel heeft toekomstige overtredingen te voorkomen.
Een dwangsom hoeft niet te worden betaald, wanneer degene aan wie de dwangsom is opgelegd binnen een bepaalde termijn voldoet (en blijft voldoen) aan de aan hem opgelegde verplichtingen.

Meer informatie

Wat gebeurt er als u een bestuurlijke boete of dwangsom krijgt opgelegd?

Als de overheidsdienst een overtreding heeft geconstateerd, dan ontvangt u van deze overheidsdienst een brief, de zogenoemde beschikking. Hierin staat beschreven welke overtreding wanneer is geconstateerd.
Bent u het niet eens met de inhoud van deze beschikking, dan kunt u daartegen bezwaar indienen bij de betreffende overheidsdienst.

De overheidsdienst informeert het CJIB over de ontstane vordering en wij sturen u vervolgens een acceptgiro waarmee u het verschuldigde bedrag binnen een bepaalde termijn kunt voldoen.

Is het volledige bedrag niet op tijd op onze rekening bijgeschreven, dan ontvangt u van ons een aanmaning. Betaalt u ook de aanmaning niet op tijd, dan schakelen wij een deurwaarder in.